3D Lab logo

Polityka Prywatności

Przegląd

W 3D LAB sp. z o.o. doceniamy znaczenie prywatności użytkowników i zobowiązujemy się do jej ochrony. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane. Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje na temat kategorii danych osobowych, które możemy zbierać na temat użytkownika, celów, dla których je przetwarzamy, okoliczności, w których możemy je udostępniać, oraz kroków, które podejmujemy w celu ochrony prywatności użytkownika.

Definicje i terminy

 • Spółka: gdy w niniejszej polityce jest mowa o "Spółce", "my", "nas" lub "nasz", odnosi się to do 3D LAB sp. z o.o. ("3D Lab", "my", "nas" lub "nasz") z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Farbiarska 63b, 02-862 Warszawa, Polska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572964, numer NIP 951-239-69-2 i jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Spółka jest administratorem danych.
 • Usługa: odnosi się do usługi świadczonej przez metalatomizer.com lub 3d-lab.pl zgodnie z opisem w odpowiednich warunkach (jeśli są dostępne) i na tej platformie.
 • Witryna (witryny): witryna metalatomizer.com lub 3d-lab.pl, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem adresów URL: metalatomizer.com lub 3D-LAB.pl.
 • Kraj: miejsce siedziby Spółki (Polska)
 • Klient: odnosi się do firmy, organizacji lub osoby, która korzysta ze stron internetowych 3D Lab lub komunikuje się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem innych komunikatorów.
 • Urządzenie: dowolne urządzenie podłączone do Internetu, takie jak telefon, tablet, komputer lub inne urządzenie, które może być używane do odwiedzania stron internetowych Spółki.
 • Plik cookie: mały plik danych tworzony przez witrynę internetową i przechowywany przez przeglądarkę internetową (tzw. ciasteczko). Służy do identyfikacji przeglądarki i może umożliwić przeprowadzenie usług analitycznych a także zapamiętywać ważne informacje o użytkowniku.
 • RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L/119/1).
 • Personel: odnosi się do osób fizycznych, które są zatrudnione przez metalatomizer.com lub które świadczą usługi na jego rzecz.
 • Adres IP: Każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany unikalny identyfikator zwany adresem protokołu internetowego (IP). Adres IP może często ujawniać lokalizację urządzenia łączącego się z Internetem.
 • Dane osobowe: wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby fizycznej. w szczególności na podstawie identyfikatora lub innych czynników. Dane osobowe mają znaczenie nadane im w RODO.
 • Usługa strony trzeciej: odnosi się do reklamodawców, sponsorów konkursów, partnerów promocyjnych, sprzedażowych i marketingowych oraz innych osób, które dostarczają nasze treści lub których produkty lub usługi naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika.
 • Użytkownik: osoba lub podmiot odwiedzający Witrynę w celu korzystania z Usług.

Zbierane przez nas informacje

Zbieramy informacje od użytkownika, gdy w szczególności odwiedza naszą Witrynę, rejestruje się, składa zamówienie, subskrybuje nasz biuletyn, odpowiada na ankietę lub wypełnia formularz.

Możemy zbierać w szczególności następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Kraj
 • Adresy e-mail
 • Numer telefonu
 • Informacje podawane w procesie rekrutacji
 • IP, typ i rodzaj urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny, język.

Nasz cel wykorzystania informacji

Naszym celem jest spersonalizowanie doświadczeń użytkownika, wykorzystując podane przez użytkownika informacje w celu dostosowania naszych usług do konkretnych potrzeb użytkownika.

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w szczególności w następujących celach:

 • Aby spersonalizować doświadczenia użytkownika (przetwarzanie danych osobowych użytkownika pomagają nam lepiej reagować na jego indywidualne potrzeby)
 • Aby ulepszyć nasze usługi (nieustannie staramy się ulepszać naszą ofertę usług w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od użytkownika)
 • Ulepszanie obsługi klienta (informacje o użytkowniku pomagają nam skuteczniej reagować na prośby otrzymywane w ramach obsługi klienta i potrzeby w zakresie wsparcia)
 • Realizacja transakcji/realizacja umów
 • Zarządzanie konkursami, promocjami, ankietami lub innymi funkcjami witryny
 • Wysyłanie okresowych wiadomości e-mail
 • W celu prowadzenia działań rekrutacyjnych przez Spółkę, w szczególności prowadzenia postępowań rekrutacyjnych
 • Analizy statystyk dotyczących Serwisu, jego ulepszania i dostosowywania do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika
 • W celu prowadzenia marketingu

bowe przekazane Spółce przez użytkownika będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych. Dane osobowe są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych co najmniej na zasadach określonych w RODO. Dostęp do Danych osobowych mają wyłącznie pracownicy lub współpracownicy Spółki, którzy zostali do tego specjalnie upoważnieni i ukończyli odpowiednie szkolenie.

Jaką podstawę prawną przetwarzania danych posiadamy?

Podstawa prawna przetwarzania danych we wskazanych celach jest następująca:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda na przetwarzanie Danych osobowych w zakresie szerszym niż wskazany w art. 22 (1) Kodeksu pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - realizacja transakcji/umowy, której jesteś stroną.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes Spółki. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest w szczególności konieczność utrzymywania kontaktu z użytkownikiem, który wysłał do Spółki wiadomość za pośrednictwem Witryny, w szczególności konieczność udzielania odpowiedzi i archiwizowania korespondencji elektronicznej, zapewnienie bezpieczeństwa Witryny, administrowanie konkursem itp., prowadzenie pomiarów statystycznych, prowadzenie marketingu własnego.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

W każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo dostępu do treści swoich danych (w tym uzyskania ich kopii) wraz z prawem żądania ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownik może dodatkowo skorzystać z następujących praw: prawo do cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych na jej podstawie; prawo do przenoszenia danych osobowych, przy czym prawo to nie może naruszać praw i wolności innych osób i jest realizowane w technicznie możliwym zakresie. Żądania opisane w niniejszym dokumencie można kierować na adres Spółki wskazany powyżej lub poprzez Kontakt na Witrynie. Odpowiedź zostanie udzielona w odpowiednim czasie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania. Z uwagi na złożony charakter żądania, wskazany termin może ulec przedłużeniu o kolejne 2 miesiące.
W przypadku naruszenia przetwarzania Danych osobowych przysługuje użytkownikowi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W przypadku, gdy Dane przetwarzane są na podstawie zgody, są one przetwarzane do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, Dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zakończenia korzystania z Witryny.

Kiedy wykorzystujemy informacje o klientach od stron trzecich?

Otrzymujemy pewne informacje od stron trzecich, gdy użytkownik kontaktuje się z nami. Na przykład, gdy użytkownik przesyła nam swój adres e-mail w celu zostania naszym klientem, otrzymujemy informacje od strony trzeciej, która świadczy nam usługi automatycznego wykrywania oszustw. Od czasu do czasu zbieramy również informacje, które są publicznie dostępne na stronach mediów społecznościowych. Użytkownik może kontrolować, w jakim stopniu informacje na jego temat są udostępniane w serwisach społecznościowych, odwiedzając te serwisy i zmieniając odpowiednio ustawienia prywatności.

Czy udostępniamy zebrane informacje stronom trzecim?

W takim przypadku dane użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki.
Możemy angażować zaufanych zewnętrznych dostawców usług do świadczenia usług na naszą rzecz, takich jak hosting i utrzymanie naszych serwerów i naszych usług, przechowywanie i zarządzanie bazami danych, zarządzanie pocztą e-mail, marketing pamięci masowej, przetwarzanie kart kredytowych, obsługa klienta i realizacja zamówień na produkty i usługi, które można kupić za pośrednictwem naszej platformy. Prawdopodobnie udostępnimy dane osobowe użytkownika i ewentualnie niektóre dane nieosobowe tym stronom trzecim, aby umożliwić im świadczenie tych usług dla nas i dla użytkownika.
Możemy udostępniać części naszych danych z logów serwera, w tym adresy IP, do celów analitycznych stronom trzecim, takim jak partnerzy zajmujący się analityką internetową, tworzeniem aplikacji i pomiotom z branży reklamy. Jeśli adres IP użytkownika zostanie udostępniony, może zostać wykorzystany do oszacowania ogólnej lokalizacji i innych danych technicznych, takich jak szybkość połączenia, czy użytkownik odwiedził usługę we wspólnej lokalizacji oraz typ urządzenia użytego do odwiedzenia Witryny. Ww. podmioty trzecie mogą agregować informacje o naszych reklamach i o tym, jakie strony użytkownik przegląda w serwisie, co następnie umożliwia na podstawie uzyskanych informacji realizację usług badawczych, analitycznych i doradczych przez nas i przez naszych reklamodawców.
Możemy również udostępniać dane osobowe i nieosobowe użytkownika organom rządowym lub organom ścigania lub stronom prywatnym, jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy to za konieczne lub stosowne w celu odpowiedzi na roszczenia, procesy prawne (w tym wezwania sądowe), w celu ochrony naszych praw i interesów lub interesów strony trzeciej, bezpieczeństwa publicznego lub jakiejkolwiek osoby, w celu zapobiegania lub powstrzymywania wszelkich nielegalnych, nieetycznych lub prawnie uzasadnionych działań lub w celu przestrzegania obowiązujących nakazów sądowych, przepisów prawa, zasad i regulacji.

Gdzie i kiedy zbierane są informacje od klientów i użytkowników końcowych?

Gromadzimy dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników. Możemy również otrzymywać dane osobowe użytkownika od stron trzecich, jak opisano powyżej.

Jak wykorzystujemy adres e-mail użytkownika?

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji zawartej w wiadomości e-mail. Wysyłamy wiadomości e-mail wyłącznie do osób, które udzieliły nam zgody na kontakt z nimi, bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej. Nie wysyłamy niezamówionych informacji handlowych (tzw. SPAM) i szanujemy prywatność użytkowników.

Łącza do innych witryn internetowych

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Usług. Usługi mogą zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas zarządzane. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność ani opinie zawarte na takich stronach i nie badamy, nie śledzimy ani nie weryfikujemy dokładności ani kompletności informacji na tych stronach. Należy pamiętać, że po skorzystaniu z hiperłącza w celu opuszczenia naszej Witryny i przejścia do innej witryny, nasza Polityka Prywatności przestaje obowiązywać. Przeglądanie i interakcje użytkownika z innymi witrynami internetowymi, w tym z witrynami powiązanymi z naszą platformą, podlegają własnym zasadom i politykom tych witryn. Te witryny internetowe osób trzecich mogą wykorzystywać własne pliki cookie lub inne metody gromadzenia informacji o użytkowniku.

Modyfikacje naszej Polityki prywatności

W przypadku jakichkolwiek zmian wprowadzonych do naszej polityki prywatności, zaktualizujemy datę modyfikacji poniżej i/lub opublikujemy te zmiany na tej stronie.

Zgoda użytkownika

Korzystając z naszych usług lub dokonując zakupu, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę prywatności.

Prawo właściwe

Niniejsza Umowa i korzystanie przez użytkownika z naszej usługi podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Korzystanie z naszej usługi może podlegać również innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.

Remarketing

Nasza strategia marketingowa obejmuje korzystanie z usług remarketingowych. Dla wyjaśnienia, remarketing (lub retargeting) w dziedzinie marketingu cyfrowego odnosi się do praktyki wyświetlania reklam osobom, które wcześniej odwiedziły naszą Witrynę. Wyświetlając reklamy w Witrynach i na innych platformach, możemy upewnić się, że użytkownik widzi treści, które są dla niego istotne i wartościowe.

Kontakt

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki zarządzamy informacjami, które nam przekazujesz, skontaktuj się z nami pod adresem rodo@3d-lab.pl.

Jakich plików cookie używamy?

Ze względu na cel, w jakim wykorzystywane są pliki cookie, używamy:
(a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z cech i funkcji Serwisu, wspierające sesję oraz pliki uwierzytelniające,
(b) "funkcjonalne", za pomocą których Spółka personalizuje dla Ciebie funkcje Serwisu, np. poprzez zapamiętanie Twoich ustawień np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
(c) pliki "wydajnościowe" - monitorujące Twoją aktywność na stronie internetowej, gromadzące dane o sposobie korzystania ze strony internetowej,
(d) pliki "bezpieczeństwa" - wykorzystywane do wykrywania nadużyć i zagwarantowania bezpiecznego korzystania ze strony internetowej przez wszystkich użytkowników.
(e) pliki "statystyczne" - wykorzystywane do obliczania statystyk dotyczących strony internetowej, np. liczby odwiedzin.

Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 • Internet Explorer
  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Chrome
  https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Mozilla Firefox
  https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Użytkownik jest uprawniony do wyrażenia zgody na wysyłanie i wykorzystywanie plików cookie przez Spółkę natychmiast po wejściu do Serwisu. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, Spółka będzie miała dostęp do plików cookies zapisanych na jego komputerze podczas kolejnego korzystania z Serwisu, co pozwoli Spółce na ułatwienie korzystania z Serwisu i dostosowanie go do potrzeb użytkownika i indywidualnych preferencji. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody lub zdecyduje się usunąć pliki cookies lub zablokować je później, niektóre obszary lub funkcje Serwisu mogą być niedostępne lub korzystanie z nich może być utrudnione.

Z jakich innych technologii korzystamy?

W Serwisie wykorzystywane są również technologie umożliwiające dokonywanie pomiarów statystycznych, w szczególności takie jak: Google Analytics, Hotjar. Użytkownik może sprzeciwić się gromadzeniu danych poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Możesz również zapobiec udostępnianiu danych korzystając z poniższego rozwiązania:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

Szczegółowe informacje dotyczące Google znajdują się w Polityce Prywatności:
https://policies.google.com/privacy
Szczegółowe informacje dotyczące Hotjar znajdują się w Polityce Prywatności:
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa danych Google Analytics można znaleźć tutaj:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Dodatkowe informacje na temat plików cookie można znaleźć na przykład na stronach: https://www.youronlinechoices.com/ i http://wszystkoociasteczkach.pl.